top of page

Privacybeleid

Limburgs Landschap vzw vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te respecteren, te beschermen en te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Gebruikersovereenkomst website Limburgs Landschap vzw – bescherming van persoonsgegevens en privacy

Limburgs Landschap vzw hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Daarom houdt onze organisatie zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR 2016/679).

Concreet betekent dit in ieder geval dat: 

  • de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken en enkel v

  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden

  • de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren of verwijderen

  • Limburgs Landschap vzw zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de gegevens.

De volledige gebruikersovereenkomst vind je hieronder:

Artikel 1 : Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 : Aansprakelijkheid

Limburgs Landschap vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Limburgs Landschap vzw zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers. 

Limburgs Landschap vzw is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie.

Limburgs Landschap vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of disfunctioneren van het systeem. 

Limburgs Landschap vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Limburgs Landschap vzw oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Limburgs Landschap vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Limburgs Landschap vzw en de eigenaars van deze sites.

 

Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Limburgs Landschap vzw. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Limburgs Landschap vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 4 : Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Limburgs Landschap vzw verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Limburgs Landschap vzw gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van acties en campagnes. Limburgs Landschap vzw verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden. 

Limburgs Landschap vzw verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Limburgs Landschap vzw maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. 

Limburgs Landschap vzw is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult, op verzoek meegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd.

De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. Hiervoor kan de gebruikers j Limburgs Landschap vzw contacteren op het adres Dekenstraat 39 te 3550 Heusden-Zolder, Dekenstraat 39 of via info@limburgs-landschap.be. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen.

Ter voorkoming van misbruik, dient het verzoek voor inkijk van de gegevens of het verwijderen ervan, ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van de identiteitskaart van de gebruiker te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dient de gebruiker specifiek te motiveren. Limburgs Landschap zal dan zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Artikel 5 : Bewijs en toepasselijk recht 

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt bevoegd. 

 

Auteursrechten van foto's opgeladen via de website

Bezoekers die via de site, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, beelden inzenden, mogen dat enkel doen met beelden waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto('s). 
De deelnemers gaan ermee akkoord dat Limburgs Landschap vzw de foto('s) kan gebruiken voor algemene communicatie en de foto('s) kan verspreiden naar derden,  zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres, het tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat je hanteert, de pagina’s die je raadpleegt en de bestanden die je downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Limburgs Landschap vzw. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Limburgs Landschap vzw geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over jouw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Meer info over privacy in Google Analytics kan je hier terugvinden.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan je echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser.

Als je deze cookies verwijdert of weigert, kan je misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Limburgs Landschap vzw gebruik maken.

Deelnemen aan campagnes

Wie zich bij deelname aan een campagne akkoord verklaart met de privacyverklaring van Limburgs Landschap, geeft Limburgs Landschap vzw de toestemming hem/haar via e-mail op de hoogte te brengen van de resultaten van de campagne.

 

Bij vragen kan je steeds contact opnemen met: 

Limburgs Landschap vzw

Dekenstraat 39
3550 Zolder
011 53 02 54
Ondernemingsnummer: 0411 646 818

info@limburgs-landschap.be

bottom of page